/  Usługi   /  Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej
Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej

Na czym polega?

Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej – jest to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze terapeutycznym. W zajęciach z pedagogiem dominuje podejście pozytywne. Zajęcia w tym podejściu skupiają się na wzmacnianiu zachowań prawidłowych (akceptowalnych społecznie) oraz wygaszaniu zachowań nieprawidłowych (nieakceptowanych społecznie). Wygaszanie następuje nie przez wzmocnienie negatywne, ale przez brak wzmocnienia pozytywnego. Dodatkowo istotne w procesie terapii jest nastawienie na współpracę z rodzicami.

Głównym celem terapii jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – emocjonalnym, poznawczym, społecznym, fizycznym.

Zajęcia ukierunkowane są przede wszystkim na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Metody pracy z dzieckiem dobierane są w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek i poziom rozwoju.

Dla kogo?

Zajęcia z pedagogiem specjalnym kierujemy do dzieci z:

  • ADHD
  • ADD
  • niepełnosprawnością intelektualną

a także dzieci z zaburzeniami:

  • ze spektrum Autyzmu
  • rozwojowymi
  • zachowania
  • opozycyjno – buntowniczymi

Dodatkowo przeprowadzamy diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka.

NA CZYM POLEGA?

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka – jest to proces, w trakcie którego wyjaśniamy przyczyny trudności w niepowodzeniach szkolnych lub w zachowaniu. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze.
Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on nam wiadomości o najwcześniejszych latach życia, opiera się na informacji uzyskanych od rodziców), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy, między innymi z pracowni testów psychologiczno-pedagogicznych. Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego.

Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy w szkole oraz w środowisku rodzinnym.