/  Usługi   /  WWRD
trening uważności

WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Warunki przyjęcia

Dziecko przyjmowane jest na zajęcia w momencie kiedy otrzyma opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Opinia wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Następnie należy skontaktować się z placówką oraz odpowiednio wypełnić Deklarację Zgłoszeniową.

Realizowane zajęcia:

Zajęcia z Fizjoterapeutą:

 • Integracja Sensoryczna
 • Dynamiczna Orteza Dunag02
 • Metoda NDT Bobath
 • Masaż Shantala
 • Terapia Ręki
 • Terapia Powięźowa
 • Elementy PNF
 • Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Wad Stóp
 • Terapia Wad Postawy
 • Metoda Odruchów Pierwotnych

Zajęcia z Logopedą

 • odwrażliwianiem sfery ustno twarzowej
 • kształtowaniem prawidłowego toru oddechowego
 • ułatwianiem komunikacji
 • rozwijaniem słownictwa czynnego i biernego
 • rozwijaniem percepcji słuchowej
 • nauką prawidłowego jedzenia, żucia i picia
  …i inne

Zajęcia z Psychologiem:

 • rozwijaniem inteligencji emocjonalnej
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • rozumienie kompetencji społecznych
 • rozwijanie empatii
 • nauka przestrzegania norm i zasad
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • nauka skutecznych strategii społecznych
 • rozumienie sytuacji społecznych
 • ćwiczenie funkcji poznawczych

… i inne

Zajęcia z Pedagogiem Specjalnym:

 • ćwiczenie funkcji poznawczych
 • rozwijanie samodzielności i czynności samoobsługowych
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • budowanie wspólnego pola uwagi
 • terapia ręki
 • koordynacja wzrokowo-ruchową

… i inne

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dedykowane jest przede wszystkim dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na:

 • wcześniactwa
 • zaburzeń genetycznych i metabolicznych
 • wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
 • uszkodzeń narządu zmysłu
 • zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
 • uszkodzeń aparatu ruchowego
 • złożonej wielorakiej niepełnosprawności
 • obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
 • zaburzeń emocjonalno – społecznych, np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR) objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej (od 0 do 7 roku życia).

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym niewątpliwie zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym.
Głównym celem zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia, a jednocześnie zapewnienie mu dobrego dzieciństwa od chwili narodzin.
Zajęcia obejmują sferę psychoruchową, motorykę dużą i motorykę małą, skupiają się na rozwoju funkcji poznawczych, godne uwagi jest rozwijanie funkcji komunikacyjnych dziecka.

Podsumowując – na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiadu z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny. W związku z typ w momencie terapii kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami ponieważ otrzymują oni instruktaż, porady, a także wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. W związku z tym wspólnie z rodzicami oceniamy i wzbogacamy program o inne godne uwagi elementy.

Kontakt:
tel. 61 222 00 04
e-mail: orewemedea@emedea.pl