/  Usługi   /  Terapia pedagogiczna
Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Na czym polega?

Terapia pedagogiczna realizuje program zajęć korekscyjno-kompensacyjnych.

Terapia pedagogiczna ma na celu stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi i trudnościami w nauce. To proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym. Dodatkowo ma na celu pomoc dziecku, w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Istotne w procesie terapii jest nastawienie na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Dzięki terapii dążymy do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, a także percepcyjno-motorycznych. Prowadzimy naukę czytania metodą sylabową (Metoda krakowska)

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

 

Dla kogo terapia pedagogiczna?

W zajęciach z terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci, które:

 •  mają trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem
 • z zaburzeniami mowy,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • z zakłóceniami funkcji wzrokowych, a także słuchowych,
 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami rozwoju, z deficytami w rozwoju)
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
 • zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych,

Dodatkowo przeprowadzamy diagnozy psychologiczno-pedagogiczne

Na diagnozę do Poradni Emedea mogą się zgłosić rodzice z dziećmi, w celu przeprowadzenia diagnozy:

 •  dysleksji
 •  dysortografii
 •  dysgrafii
 •  dyskalkulii
 •  dojrzałości i gotowości szkolnej
 •  funkcjonalna dotycząca aktualnego poziomu rozwoju dziecka
 • diagnozy intelektu
 • badania psychologicznego w kierunku wczesnego wykrywania sygnałów, zaburzeń i opóźnień w rozwoju
 • określenie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych
 • badania psychologicznego w kierunku wskazania dzieci najbardziej zdolnych, a także o dużych możliwościach intelektualnych

Zobacz jak przygotować dziecko do wizyty w poradni… 🙂
Kontakt