/  Usługi   /  Psycholog dziecięcy
Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy

PSYCHOLOG DZIECIĘCY?

Psycholog Dziecięcy Poznań – Spotkania z psychologiem dziecięcym to spotkania z dziećmi i rodzicami (często naprzemiennie). Spotkania mają określone konkretne cele, które mają pomóc najmłodszym w poradzeniu sobie np. z trudnymi sytuacjami.

Zazwyczaj każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań wstępnych (najpierw z rodzicami, później z dzieckiem), podczas których rozpoznaje się trudności klientów oraz poznaje osobowość i problemy małego pacjenta. Często w czasie trwania cyklu przeprowadza rozmowy z rodzicami dziecka.

Do psychologa dziecięcego warto udać się na wizytę gdy rodzice, opiekunowie lub nauczyciele niepokoją się zachowaniem dziecka. Dodatkowo przeprowadzamy diagnozy psychologiczno-pedagogiczne.

DLA KOGO?

Psycholog dziecięcy udziela pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w następujących obszarach:

 • trudności wychowawcze
 • wsparcie w kryzysie
 • trudności w relacjach, niska samoocena, wycofanie
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • wsparcie w sytuacji rozwodu rodziców
 • uzależnienie od urządzeń cyfrowych
 • wsparcie w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła)
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno-buntownicze, a także zaburzenia zachowania
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także sprzężeniami

Na diagnozę do Poradni Emedea mogą się zgłosić rodzice z dziećmi, w celu przeprowadzenia diagnozy:

 •  dysleksji
 •  dysortografii
 •  dysgrafii
 •  dyskalkulii
 •  dojrzałości i gotowości szkolnej
 •  funkcjonalna dotycząca aktualnego poziomu rozwoju dziecka
 • diagnozy intelektu
 • badania psychologicznego w kierunku wczesnego wykrywania sygnałów, zaburzeń i opóźnień w rozwoju
 • określenie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych
 • badania psychologicznego w kierunku wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych

KONTAKT
Facebook